मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ

हो, लेखेको सम्झना, च्यातेर नफाल
सिरानमा फोटो छ, ह ह ह ह
सिरानमा फोटो छ

मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ

हो, लेखेको सम्झना, च्यातेर नफाल
सिरानमा फोटो छ, ह ह ह ह
सिरानमा फोटो छ

सेतो कागतमा मनको रंगले,
फूलबुट्टा भरी पठा छु

जतन गरि, वाचेर मनले,
जवाफ लेखी पठाउनु
हो जवाफ लेखी पठाउनु

मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ

हो, लेखेको सम्झना, च्यातेर नफाल
सिरानमा फोटो छ, ह ह ह ह
सिरानमा फोटो छ

आकाशै ज्यानको, त्यो खुर्पे जुन
तुम्बाको लोधुली छेकनी

भेटघाट सपनी जस्तो
यो मन के गरि बुझाउने
हो, यो मन के गरि बुझाउने

मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ

हो, लेखेको सम्झना, च्यातेर नफाल
सिरानमा फोटो छ, ह ह ह ह
सिरानमा फोटो छ

सिरानमा फोटो छ, ह ह ह ह
सिरानमा फोटो छ

सिरानमा फोटो छ, ह ह ह ह
सिरानमा फोटो छ

Music Band: नेपथ्य
Album: ऐना झ्याल
स्वोर: अमृत गुरुङ
Audio Track

Video @Youtube