राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

हुक्काले भन्छ, यो गुटु गुटु
मेरो राधा पियारीको

चिलिमले भन्छ, राम
चिलिमले भन्छ, राम

हामीले भनेको मान्दछौ भने
मेरो राधा पियारीको

तीर्थ, घुम्न जाम
तीर्थ, घुम्न जाम

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

धानाको बालो, हरियो भयो
मेरो राधा पियारीको

पीपलु छायाँले
पीपलु छायाँले

मउरी घुम्छ, रसाको निहुँले
मेरो राधा पियारीको

म घुम्छु, मयाँले
म घुम्छु, मयाँले

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

एक दामको जीरो, दुई दामको मेथी
मेरो राधा पियारीको

तीन दामको, सुपारी
तीन दामको, सुपारी

हेर न दाजै, फकाउनी मलाई
मेरो राधा पियारीको

देवीलाई पुकारी
देवीलाई पुकारी

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

राधा पियारीको, भला दिन दिन
जोवन यसै ढल्किगयो

स्वर: झलकमान गन्धर्व